ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

The problem in managing express mail service (EMS) of Thailand Post Co., Ltd. in Bangkok areas

  • มินธิรา จงสมบูรณ์โภคา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาลักษณะของปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุ EMS ของบริษัทไปรษณีไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุ EMS ของบริษัทไปรษณีไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุ EMS ของบริษัทไปรษณีไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครฯ
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำการไปรษณีย์ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารสายงาน และพนักงานในระดับต่างๆ และการศึกษาภาคสนาม คือการสัมภาษณ์ เป็นการซักถามข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง 15 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สถาพปัญหาการนำส่งที่มีบุคคลากรเข้า-ออกในอัตราที่สูงทำให้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของพนักงานใด้เท่าที่ควรจึงก่อให้เกิดปัญหาพัสดุชำรุด เสียหายในการนำส่งพัสดุถึงมือผู้รับ เช่น สินค้าแตกหัก เสียหาย กล่องฉีกขาด กล่องพัสดุเปียกน้ำ
2. สาเหตุปัญการการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ (EMS) ชำรุด เสียหาย ของบริษัทไปรษณีไทย จำกัดในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากพนักงานในการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานชั่วคราวที่มีอัตราการเข้าออกที่สูงทำให้ทางบริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมพนักงานได้อย่างเต็มที่ พนักงานขาดความใส่ใจในการให้บริการ และอีกสาเหตุเกิดจากผู้มาใช้บริการ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้คือ ผู้มาใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
3. บริษัทไปรษณีย์ไทยควรมีวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือจัดการอบรมพนักงานภายในบริษัทเกี่ยวกับงานบริการที่ดี และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุที่ถูกต้องตามขึ้นตอน สุ่มประเมินการทำงานของแต่ละสาขาว่าสามารถดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ได้หรือไม่ และพนักงานควรให้ข้อมูลผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับรูปแบบการใช้บริการอย่างชัดเจน มีการจัดทำป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และชี้แจงและสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุภายในหรือพัสดุที่จะทำการจัดส่งพร้อมทั้งให้คำแนะนำ


This research aimed to study the nature of the problem in managing express mail service (EMS) of Thailand Post Co., Ltd. in Bangkok areas in order to study the cause of the problem in managing EMS Parcel of Thailand Post Co., Ltd. In Bangkok areas and to study the problem solving guideline in managing EMS Parcel of Thailand Post Co., Ltd. in Bangkok areas.
Data collected by studying and gathering data from or information concerned the post office, workflows, line management and staff at various levels including field studies which were Interrogatory data from the population samples by using an unstructured interview. Using random samples of 15 people.


The results showed that
1. The problem on delivery as a result of staff turnover was at high rate so the company could not controlled the behavior of staff functioning as it should, thus causing the parcel damaged when delivered to the recipient such as the products were broken, damaged, torn boxes or got wet.
2. The problem in managing express mail service (EMS) of Thailand Post Co., Ltd. in Bangkok areas in the case of worn-out and damaged parcels as a result of most delivery staff were temporary employees who have high turnover rate, consequently, the company was unable to fully control the staff, the staff’s lack of attention to the service, and another was resulted from the service users who lacked of understanding of the parcel delivery process.


3. Thailand Post Co., Ltd. should had methods to solve the problems include arranging in-house training for the employees about the excellent service and training programs on proper delivery required by the procedure, randomized evaluation of operation in each branch office whether it operated as scheduled or not, and the employees must provide the service’s information to the users clearly, prepared placards or public relation board for clearly and easily to understand

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
จงสมบูรณ์โภคา, มินธิรา. ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/80>. Date accessed: 27 feb. 2024.