กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )

The Procurement Process ForProductsFrozen VegetablesImportedFrom China Case Study of CPF (Thailand) Co., Ltd.

  • วัชรากร ณ มหาชัย

Abstract

การศึกษาเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุดิบประสงค์ 1.เพื่อศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน 2.เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดหา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรภายในองค์กรจำนวน 7 หน่วยงานด้วยกัน จำนวนทั้งหมด 7 คน โดยบุคลากรเหล่านี้จะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยวิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ( Structured Interview )
ผลการวิจัยพบว่า การนำเข้าสินค้าผักแช่แข็งจากประเทศจีนยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อนการศึกษากระบวนการนำเข้าสินค้าผักแช่แข็งจากประเทศจีน มีความเป็นไปได้ แต่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในแต่ละท่านให้ชัดเจน และวางเป้าหมาย กำหนดรูปแบบการดำเนินงานร่วมกัน โดยอาจจัดทำให้รูปแบบของโครงการ เพื่อให้เกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิติบัติงานอีกทั้งต้องศึกษาเงื่อนไขทาง และสิทธิประโยชน์ทางการค้าตามสิทธิพิเศษการค้าเสรีอาเซียน – จีนและการพยากรณ์การวางแผนการซื้อวัตถุดิบจากฝ่ายวางแผนจะต้องดำเนินการพยากรณ์อย่างแม่นยำ ต้องดำเนินการวางแผนร่วมกันกับฝ่ายขาย และฝ่ายจัดซื้อเพื่อวางแผนในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน โดยมีต้นทุนค่าจัดเก็บ และค่าขนส่งให้เหมาะสมที่สุด จึงต้องศึกษากระบวนการนำเข้าผักแช่แข็งจากประเทศจีนทั้งระบบ


The study ofthe procurement processfrozen vegetableproductsimportedfrom Chinaa case study of CPF (Thailand) Co., Ltd. The purposes of this study were as follows: (1) to study the process ofprocurementfrozen vegetables importedfrom China, (2) to study the problemsand solutionsinthe procurement process.
The sample used in this study consists of seven departments within organizations with total 7 person, these people will have to work on together. The samples were selected by Purposive Sampling. Data were collected by the structured
The results showed that Imports of goods, frozen vegetables from China has never been performed before. A Study of imported goods, frozen vegetables from China. There is a possibility but all agencies to work together. The duties and responsibilities of each clearly defined target operating model sharing. It may also be a form of project work. To study conditions preferential trade benefits under the Agreement Establishing the ASEAM-China, forecasting, planning, and buying raw materials from the Planning Department must continue to forecast accurately. Be conducted together with the sales plan. And procurement planning to import goods from China. The storage costs and the optimal transport, so need to study the process of importing frozen vegetables from China, the whole

Published
Oct 21, 2016
How to Cite
ณ มหาชัย, วัชรากร. กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/82>. Date accessed: 06 feb. 2023.