AcademicArticle

(ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนโครงกระดาษขนาด A4  และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ ด้านบนและซ้ายมือ 1.25 นิ้ว ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว  Fonts: TH SarabunPSK)

Template บทความวิชาการ

ชื่อเรื่องภาษาไทย (16 หนา)*(กึ่งกลาง)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (16 หนา) (กึ่งกลาง)

ชื่อผู้แต่ง1 ชื่อผู้แต่ง2 ชื่อผู้แต่ง3 (15 หนา)(ชิดขอบขวา)

ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ(15 หนา) (ชิดขอบขวา)

Corresponding author: อีเมลของผู้แต่งที่รับผิดชอบบทความ (12 ธรรมดา) (ชิดขอบขวา)

บทคัดย่อ (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา) เขียนสรุปเฉพาะสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด

 คำสำคัญ: (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)  3 – 5 คำ (14 ธรรมดา) เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย semi-colon ( ;)                                        

Abstract (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา) ไม่เกิน 15 บรรทัด ต้องมีเนื้อหาตรงกันกับบทคัดย่อภาษาไทย ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจสอบก่อน

 Keywords: (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)  3 – 5 คำ (14 ธรรมดา) เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย semi-colon ( ; )

 เชิงอรรถท้ายหน้าแรก (10 หนา) (ชิดขอบซ้าย)        

 *  ระบุเฉพาะแหล่งทุนและหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ

1 2 3 สังกัดผู้แต่งรายบุคคล                                   

 

บทนำ (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)บอกความเป็นมา และเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาทำความเข้าใจกับประเด็นหรือเรื่องราว ที่ต้องการจะหาคำตอบ จูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ

 เนื้อหาสาระ (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

                เนื้อความ... (14 ธรรมดา)ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ และจัดลำดับเนื้อหา สาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนำเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ สาระนั้นได้โดยง่าย   ในการเรียบเรียงเนื้อหาต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้าน เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนำเสนอ การนำเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เป็นต้น ในส่วนของการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎีหรือมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปด้วยทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้เขียน

 บทสรุป(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

            เนื้อความ... (14 ธรรมดา)ดีควรมีการสรุปประเด็นสำคัญๆ ของบทความนั้นๆ ซึ่งอาจทำ ในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ การ เลือกเก็บประเด็นสำคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้นๆ ท้ายบท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่าสิ่งที่กล่าว มามีความสำคัญอย่างไร สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทำให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้วิธีการตั้งคำถามหรือให้ประเด็น ทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป

 เอกสารอ้างอิง(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)…การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author – date on text citation) รวมทั้งให้มีการอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference citation) โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนอ้างอิงที่ปรากฏเฉพาะในบทความเท่านั้น และจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่งโดยใช้ระบบอ้างอิงมาตรฐานเอพีเอ (APA Style)