คณะผู้จัดทำวารสาร

     บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

          รศ. ชลิดา ศรมณี                        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     บรรณาธิการบริหาร

          รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                 นักวิชาการอิสระ

     กองบรรณาธิการ

          ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                   นักวิชาการอิสระ 

          ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์                   นักวิชาการอิสระ

    ผู้จัดการ

          นายสิทธิรักษ์ ตรีศรี

    ฝ่ายศิลป์

          นายประดิษฐ ทองมณโฑ

    ประจำกองจัดการ

          นางสาวรัตติยา ทองเนื้อแปด

          นางสาวทิพวัลลภ์ เดชชยาทรัพย์

    เหรัญญิก

          นางสาวดารุณี ทิพย์สวัสดิ์