คณะผู้จัดทำวารสาร

     บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

          รศ. ชลิดา ศรมณี                        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     บรรณาธิการบริหาร

          รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                 นักวิชาการอิสระ

     กองบรรณาธิการ

          ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                   นักวิชาการอิสระ 

          ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์                   นักวิชาการอิสระ

    ผู้จัดการ

          นายสิทธิรักษ์ ตรีศรี

    ฝ่ายศิลป์

          นายประดิษฐ ทองมณโฑ

    ประจำกองจัดการ

          นางสาวทิพวัลลภ์ เดชชยาทรัพย์

          นายอรรถวุฒิ ศรีเหรัญ

    เหรัญญิก

          นางสาวดารุณี ทิพย์สวัสดิ์

กรรมการกลั่นกรอง (Peer Reviewers)

ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.วันชัย มีชาติ                        คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ชลิดา ศรมณี                      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.เสาวลักษณ์ สุขวิรัช             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.พงศ์สัณฑ์ ศรีสมทรัพย์        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธุ์ศรี           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.นิพนธ์ โซะเฮง               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.พัด ลวางกูร                   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   

อ.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.นฤมล มารคแมน            คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.นันทวรรณ บุญช่วย         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง            

อ.ดร.ปรมต วรรณบวร              บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                

รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              

รศ.ดร.โกสุม สายจันทร์          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ         สภาผู้แทนราษฎร

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.พรชัย เทพปัญญา            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ                คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา

รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์               คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. อมรทิพย์ อมราภิบาล          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด                     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.ญาณกร โท้ประยูร                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.พระปลัดสมชาย ปโยโค             มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย                  

รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์                นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต                       นักวิชาการอิสระ

รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี                        นักวิชาการอิสระ          

รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                       นักวิชาการอิสระ

รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                     นักวิชาการอิสระ

พล.ต.อ. ดร.ไกรสุข สินศุข              นักวิชาการอิสระ