คณะผู้จัดทำวารสาร

     บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

          รศ. ชลิดา ศรมณี         

     บรรณาธิการบริหาร

          รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน

     กองบรรณาธิการ

          ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี

          ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร

          รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์

          รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

          รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

          รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์

          รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน

          ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

          อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล

          อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์

          อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์

    ผู้จัดการ

          นายวิกรม ทรงผาสุข

    ฝ่ายศิลป์

          นายประดิษฐ ทองมณโฑ

    ประจำกองจัดการ

          นายวุฒิพงศ์ ศรีคูณ

          นายสิทธิรักษ์ ตรีศรี

    เหรัญญิก

          นายอรรถวุฒิ ศรีเหรัญ