วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ 


เจ้าของ
   
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 

สำนักงานกองบรรณาธิการ   
   โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
   ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 
ที่ปรึกษา  
   ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารรามคำแหงฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
   1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์                               ประธานคณะกรรมการ
   2. ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    รองประธานคณะกรรมการ
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติ        กรรมการ
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  กรรมการ
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ กรรมการ
   6. อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์                          กรรมการ
   7. นายสุพจน์ เชาวลิต                                   กรรมการ 
   8. นางสาวจิตตราพร พิรุณ                            กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้จัดทำวารสาร

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา
   รศ. ชลิดา ศรมณี                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการบริหาร 

   รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน               นักวิชาการอิสระ (17 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520)

 กองบรรณาธิการ
   ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รศ.ดร.ประภาศ ปิ่นตบแต่ง          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                   นักวิชาการอิสระ (23/132 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230)
   รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                 นักวิชาการอิสระ (17 ซอยร่มเกล้า 17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520)
   อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์                 นักวิชาการอิสระ ( 30/93 ซอยนวมินทร์ 80 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230)

ผู้จัดการ
   นายวิกรม ทรงผาสุข

ฝ่ายศิลป์
   นายประดิษฐ ทองมณโฑ

ประจำกองจัดการ
   นายวุฒิพงศ์ ศรีคูณ
   นายสิทธิรักษ์ ตรีศรี                                                                                                                                                                                                                                  เหรัญญิก
   นายอรรถวุฒิ ศรีเหรัญ

กรรมการกลั่นกรอง (Peer Reviewers)
   ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์                      นักวิชาการอิสระ
   ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                        คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร                       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา                          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   รศ.วันชัย มีชาติ                                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล                        คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล                     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์                      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข                     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์                        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ                       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์                       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.พงศ์สัณฑ์ ศรีสมทรัพย์                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.เสาวลักษณ์ สิงหโกวินทร์             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธุ์ศรี                   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ                   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ผศ.ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ผศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ผศ.ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   ผศ.ดร.นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   อ.ดร.ปรมต วรรณบวร                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   อ.ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   อ.ดร.นันทวรรณ บุญช่วย                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   รศ.ดร.โกสุม สายจันทร์                      คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ                    สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   รศ.พรชัย เทพปัญญา                        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ผศ.ดร.บูฆอรี ยีมะ                              คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ดร.ญาณกร  โท้ประยูร                       สถาบันรัชต์ภาคย์
   ดร.พระปลัดสมชาย ปโยโค                มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์                   นักวิชาการอิสระ
   รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต                         นักวิชาการอิสระ
   รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี                          นักวิชาการอิสระ
   รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                          นักวิชาการอิสระ
   รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                        นักวิชาการอิสระ
   พล.ต.อ. ดร.ไกรสุข สินศุข                 นักวิชาการอิสระ
   ดร.นพดล เหลืองภิรมย์                      นักวิชาการอิสระ
   ดร.ชาคริต ศึกษากิจ                          นักวิชาการอิสระ
   ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ                        กรุงเทพมหานคร