คณะผู้จัดทำวารสาร

     บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา

          ผศ. สาธิน สุนทรพันธ์ุ                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     บรรณาธิการบริหาร

          รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                 นักวิชาการอิสระ

     กองบรรณาธิการ

          ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

          ศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์                   นักวิชาการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกควบคุมคุณภาพของวารสาร

          รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                   นักวิชาการอิสระ

ผู้จัดการ

          นายสิทธิรักษ์ ตรีศรี

    ฝ่ายศิลป์

          นายประดิษฐ ทองมณโฑ

    ประจำกองจัดการ

          นายอรรถวุฒิ ศรีเหรัญ

    เหรัญญิก

          นางสาวดารุณี ทิพย์สวัสดิ์

กรรมการกลั่นกรอง (Peer Reviewers)

ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี                คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา                 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.วันชัย มีชาติ                        คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ. ชลิดา ศรมณี                      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.เสาวลักษณ์ สุขวิรัช             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.พงศ์สัณฑ์ ศรีสมทรัพย์        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธุ์ศรี           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.นิพนธ์ โซะเฮง                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.พัด ลวางกูร                    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ปะการัง ชื่นจิตร                คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล                   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ                     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   

รศ.ดร.นฤมล มารคแมน             คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.นันทวรรณ บุญช่วย        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง      

รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์               คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์             คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.ปรมต วรรณบวร                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                

รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              

รศ.ดร.โกสุม สายจันทร์             คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ            สภาผู้แทนราษฎร

รศ.พรชัย เทพปัญญา                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ                    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขา

รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์               คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. อมรทิพย์ อมราภิบาล          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผศ.(พิเศษ)ญฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์              มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ดร.สมภพ ระงับทุกข์                       มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ                    มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล             สถาบันรัชต์ภาคย์

รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์                นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต                       นักวิชาการอิสระ

รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี                        นักวิชาการอิสระ          

รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์                       นักวิชาการอิสระ

รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน                     นักวิชาการอิสระ

ผศ.ดร. ประสงค์ โตนด                    นักวิชาการอิสระ

พล.ต.อ. ดร.ไกรสุข สินศุข              นักวิชาการอิสระ

ดร.สุชาติ ศรียารัณย                        นักวิชาการอิสระ