ResearchArticle

(ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนโครงกระดาษขนาด A4  และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ ด้านบนและซ้ายมือ 1.25 นิ้ว ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว  Fonts: TH SarabunPSK)

Template บทความวิจัย

ชื่อเรื่องภาษาไทย (16 หนา)*(กึ่งกลาง)

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (16 หนา) (กึ่งกลาง)

ชื่อผู้แต่ง1 ชื่อผู้แต่ง2 ชื่อผู้แต่ง3 (15 หนา)(ชิดขอบขวา)

ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ(15 หนา) (ชิดขอบขวา)

Corresponding author: อีเมลของผู้แต่งที่รับผิดชอบบทความ (12 ธรรมดา) (ชิดขอบขวา)

บทคัดย่อ (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา) เขียนสรุปเฉพาะสาระสำคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด

คำสำคัญ: (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)  3 – 5 คำ (14 ธรรมดา) เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย semi-colon ( ; )                                       

Abstract (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา) ไม่เกิน 15 บรรทัด ต้องมีเนื้อหาตรงกันกับบทคัดย่อภาษาไทย ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจสอบก่อน

Keywords: (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)  3 – 5 คำ (14 ธรรมดา) เว้นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย semi-colon ( ; )

 

เชิงอรรถท้ายหน้าแรก (10 หนา) (ชิดขอบซ้าย)        

*  ระบุเฉพาะแหล่งทุนและหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ

1 2 3   สังกัดผู้แต่งรายบุคคล                                   

 

บทนำ (15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)   

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)บอกความเป็นมา และเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิธีดำเนินการวิจัย(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย) 

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)…อธิบายวิธีดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง/คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ) การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลำดับ อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ ถ้าแสดงด้วยตารางควรมีเฉพาะที่จำเป็น   สำหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดำที่ชัดเจน และมีคำบรรยายใต้รูป   และการอภิปรายผล ควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามแนวคิด และ/หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร และควรอ้างทฤษฎี หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ     

ข้อเสนอแนะ(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)       

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)ข้อเสนอแนะจากการวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

เอกสารอ้างอิง(15 หนา) (ชิดขอบซ้าย)     

          เนื้อความ... (14 ธรรมดา)…การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (Author – date on text citation) รวมทั้งให้มีการอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference citation) โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนอ้างอิงที่ปรากฏเฉพาะในบทความเท่านั้น และจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่งโดยใช้ระบบอ้างอิงมาตรฐานเอพีเอ (APA Style)