• การรับรองคุณภาพของวารสาร

  2020-04-29

  1. วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (TCI 2) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567

  2. เพื่ออนุวัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  วารสารฯ จึงกำหนดให้แต่ละบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหลากหลายสถาบันจำนวน 3 คน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) เป็นต้นไป

  Read more about การรับรองคุณภาพของวารสาร
 • กำหนดการเผยแพร่วารสาร

  2018-07-31

  เผยแพร่ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0133) ปีละ 3 ฉบับ

         ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)   ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)   และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)  

   Published simultaneously in the form of electronic journals (ISSN 2630-0133) 3 issues yearly.

          Issue 1 (January-April),  issue 2 (May-August) and issue 3 (September-December).

  Read more about กำหนดการเผยแพร่วารสาร