การรับรองคุณภาพของวารสาร

2020-04-29

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (TCI 2) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567