วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน  โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่สอง (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่สาม (กันยายน – ธันวาคม) ทั้งรูปเล่มตีพิมพ์ (ISSN 2586-9647) และ วารสาร Online ในระบบ OJS  (ISSN 2630-0133)

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

   1. บทความวิจัย (Research Articles) เป็นผลงานโดยสรุปจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการที่ผู้เขียนหรือ กลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง
   2. บทความวิชาการ (Articles) ซึ่งอาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review Articles) และบทความ เทคนิค (Technical Articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ 
   3.งานวิชาการอื่นๆ ที่คณะผู้จัดทําเห็นสมควร

การส่งต้นฉบับ

     วิธีที่ 1 : ส่งผ่านระบบ online :  http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/about/submissions

     วิธีที่ 2 : ส่งผ่าน E-mail ที่ mpa.ru@yahoo.com

     วิธีที่ 3 : ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์   โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักงานอธิการบดี    ชั้น 5  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในระบบ OJS

               ผู้เขียนบทความ                                               บรรณาธิการ                                       ผู้จัดการ/ผู้ประเมิน/                                                                                                                                                                                                                                         จัดรูปแบบ/พิสูจน์อักษร

            การยื่นบทความ                                              1.  จัดคิวบทความ                                      การจัดการวารสาร

ผู้เขียน upload บทความในเว็บวารสาร                   บรรณาธิการมอบหมายให้กองบก.                   จัดรูปแบบวารสาร/หาผู้ประเมิน/                                                                และกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นประวัติไว้                                                                                              ปรับแต่งบทความ/พิสูจน์อักษร

 

            การตรวจสอบบทความ                                  2. การตรวจสอบบทความ                                เลือกผู้ประเมิน                                                                                     ผู้เขียนสามารถติดตามผล                                                1.ตรวจสอบการยื่นบทความ                      บรรณาธิการเลือกผู้ประเมินจาก                                                                      ดูไฟล์/ดูการการประเมิน/แก้ไข/ส่งคืน                             2.ดำเนินการเรื่องการประเมิน                     รายชื่อในฐานข้อมูล                                                                                                                                                                            3.ตัดสินผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ดำเนินการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                     ผู้ประเมินส่งผลการประเมินให้ บก.

            การปรับแต่งบทความ                                    3. การปรับแต่งบทความ                                     แก้ไขเรียบเรียง                                                                               ผู้เขียนตรวจสอบผลการปรับแต่งและ                               1.แก้ไขเรียบเรียงบทความ                                                                                                                                            พิสูจน์อักษร                                                                     2.จัดวางรูปแบบ                                                   วางรูปแบบ                                                                                                                                                                              3.พิสูจน์อักษร                                          จัดเตรียมวางรูปแบบจากไฟล์ pdf.                                                                                                                                                   4. การเตรียมเล่มวารสาร                                        พิสูจน์อักษร                                                                                                                                                                           1.กำหนดฉบับวารสาร                                                                                                                                                                                                                                           2.วางกำหนดการรับบทความ                                                                                                                                                                                                                                 3.จัดทำสารบัญ                                                                                                                                                                                                                                                 5. การเผยแพร่วารสาร                                      เก็บประวัติการยื่นเสนอ                                                                                                                                                             เปิดให้สมาชิกเข้าอ่านได้                           เก็บประวัติของกระบวนการเสนอ                                                                                                                                                                                                                            บทความเพื่อการตีพิมพ์       

                                                                                        วารสารฉบับปัจจุบัน                                       วารสารฉบับที่ผ่านมา                                                                                                                                                                เปิดเข้าอ่านได้                                          เข้าค้นหาไปอ่านฉบับเก่าๆได้