วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน  โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่สอง (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่สาม (กันยายน – ธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร Online ในระบบ OJS  (ISSN 2630-0133) โดยจะปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ฉบับแรกวันที่ 31 มี.ค ฉบับที่สองวันที่ 31 กรกฏาคม และฉบับที่สามวันที่ 30 พฤศจิกายน

 
Ramkhamhaeng Journal of Public Administration is designed to be a channel for dissemination of academic works in the field of public administration and related fields to serve faculty members, academics, researchers and students at the graduate level. It is also a source for research and study of faculty members and students. The journal will certainly support the development of new knowledge from education, research and dissemination of academic work to the public. It is scheduled to be published 3 issues a year, i.e., the first issue (January-April), the second edition (May-August) and the third issue (September-December), published in the form of online journal under OJS system (ISSN 2630-0133). Articles expected to be published in each issue should be submitted at least a month prior to the publishing date. 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ 

   1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานโดยสรุปจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการที่ผู้เขียนหรือ กลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง
   2. บทความวิชาการ (Article) ซึ่งอาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทความ เทคนิค (Technical Article) ซึ่งเรียบเรียงจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ 
   3. งานวิชาการอื่นๆ ที่คณะผู้จัดทําเห็นสมควร

Type of published works
   1. Research article which is a summary of the research, experiment or academic research that the author or group of authors have done themselves.
   2. Academic article which may be separated into a review article and technical article that are compiled from academic papers in that field.
   3. Other academic work which the editorial team deems appropriate.

การส่งต้นฉบับ

     วิธีที่ 1 : ส่งผ่านระบบ online :  http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/about/submissions

     วิธีที่ 2 : ส่งผ่าน E-mail ที่ ramjournalpa@gmail.com

   ขั้นตอนการส่งบทความ Online

การลงทะเบียนสมาชิก (Register)
(ถ้าเป็นสมาชิกของวารสารแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ log in และไปยังขั้นตอนการ Submission )

  • สร้าง Username / Password
  • สร้าง Profile ( ชื่อ, Email, หมายเลขโทรศัพท์, สังกัดและรายละเอียดข้อมูลต่างๆ)
  • ยืนยันการสมัครสมาชิกทาง Email

การส่งบทความ (Submission)

  • คลิก Author ในช่อง User Home
  • คลิก Click Here ใน Start a New Submission

Step 1 : เลือกทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารกำหนด
Step 2 : อัพโหลดบทความเป็นไฟล์ word
Step 3 : กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ สำหรับบทความของท่าน เช่น Section, Title,  Abstract, Keywords, References ฯลฯ
Step 4 : หากมีไฟล์ตารางหรือรูปภาพ ให้ทำการอัพโหลดเหมือนขั้นตอนที่ 2 หากไม่มี ให้กด save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
Step 5 : เสร็จสิ้นการ submission และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดย editor ต่อไป

กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในระบบ OJS

                  

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง     

       บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์  จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น   ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

        ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์  รวมทั้งผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในระดับไม่เกิน 10% โดยมีผลตั้งแต่ ปีที่ 3 ฉบับ 1 (มกราคม-เมษายน) 2563 เป็นต้นไป

        ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน (For Author) กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม อันเนื่องจากต่อไปนี้

  1. บทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 10%            
  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (ดู Author Guildlines)                                                                                          
  3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ                                                                                
  4. ไม่ปรับปรุงแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังจากบรรณาธิการแจ้ง)

      ฉะนั้น ผู้เขียนจะต้องมั่นตรวจสอบอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับวารสารตลอดระยะของการดำเนินการด้วย

     ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยประสานกับเหรัญญิกของวารสารฯ  โทร. 087-497-6009 ในเวลาราชการ หลังจากยื่นบทความออนไลน์เข้าสู่ระบบ OJS ของวารสารเรียบร้อยแล้ว

     การขอรับใบตอบรับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้แต่งเมื่อบทความได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

     เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้... “ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ใน...1.1  วารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาตินั้นต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน ”

          วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์จึงขอกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัด จากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 คนต่อ 1 บทความ และเนื่องจากวารสารจะต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น จึงใคร่ขอปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเป็นบทความละ 4,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวารสารรามคำแหง พ.ศ. 2559 ข้อ 9(7)

          ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) เป็นต้นไป