วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน  โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่สอง (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่สาม (กันยายน – ธันวาคม) ทั้งรูปเล่มตีพิมพ์ (ISSN 2586-9647) และ วารสาร Online ในระบบ OJS  (ISSN 2630-0133)

 
Ramkhamhaeng Journal of Public Administration is designed to be a channel for dissemination of academic works in the field of public administration and related fields to serve faculty members, academics, researchers and students at the graduate level. It is also a source for research and study of faculty members and students. The journal will certainly support the development of new knowledge from education, research and dissemination of academic work to the public. It is scheduled to be published 3 issues a year, i.e., the first issue (January-April), the second edition (May-August) and the third issue (September-December), both published in printed journal(ISSN 2586-9647) and online journal under OJS system (ISSN 2630-0133).

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ 

   1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานโดยสรุปจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการที่ผู้เขียนหรือ กลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง
   2. บทความวิชาการ (Article) ซึ่งอาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review Article) และบทความ เทคนิค (Technical Article) ซึ่งเรียบเรียงจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ 
   3.งานวิชาการอื่นๆ ที่คณะผู้จัดทําเห็นสมควร

Type of published works
   1. Research article which is a summary of the research, experiment or academic research that the author or group of authors have done themselves.
   2. Academic article which may be separated into a review article and technical article that are compiled from academic papers in that field.
   3. Other academic work which the editorial team deems appropriate.

การส่งต้นฉบับ

     วิธีที่ 1 : ส่งผ่านระบบ online :  http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/about/submissions

     วิธีที่ 2 : ส่งผ่าน E-mail ที่ mpa.ru@yahoo.com

     วิธีที่ 3 : ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์   โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักงานอธิการบดี    ชั้น 5  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ขั้นตอนการส่งบทความ Online

การสมัครสมาชิก (Register)
(ถ้าเป็นสมาชิกของวารสารแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ log in และไปยังขั้นตอนการ Submission )

  • สร้าง Username / Password
  • สร้าง Profile ( ชื่อ, Email, รายละเอียดข้อมูลต่างๆ)
  • ยืนยันการสมัครสมาชิกทาง Email

การส่งบทความ (Submission)

  • คลิก Author ในช่อง User Home
  • คลิก Click Here ใน Start a New Submission

Step 1 : เลือกทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารกาหนด
Step 2 : อัพโหลดบทความเป็นไฟล์ word
Step 3 : กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆสาหรับบทความของท่าน เช่น Author, Title and abstract, search terms (index terms)
Step 4 : หากมีไฟล์ตารางหรือรูปภาพ ให้ทาการอัพโหลดเหมือนขั้นตอนที่ 2 หากไม่มี ให้ทาการ save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
Step 5 : เสร็จสิ้นการ submission และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดย editor ต่อไป

กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในระบบ OJS