วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน  โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่สอง (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่สาม (กันยายน – ธันวาคม) ทั้งรูปเล่มตีพิมพ์ (ISSN 2586-9647) และ วารสาร Online ในระบบ OJS  (ISSN 2630-0133)

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

   1. บทความวิจัย (Research Articles) เป็นผลงานโดยสรุปจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการที่ผู้เขียนหรือ กลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง
   2. บทความวิชาการ (Articles) ซึ่งอาจแยกเป็นบทความปริทรรศน์ (Review Articles) และบทความ เทคนิค (Technical Articles) ซึ่งเรียบเรียงจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการในสาขานั้นๆ 
   3.งานวิชาการอื่นๆ ที่คณะผู้จัดทําเห็นสมควร

การส่งต้นฉบับ

     วิธีที่ 1 : ส่งผ่านระบบ online :  http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/about/submissions

     วิธีที่ 2 : ส่งผ่าน E-mail ที่ mpa.ru@yahoo.com

     วิธีที่ 3 : ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ บรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์   โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สำนักงานอธิการบดี    ชั้น 5  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในระบบ OJS