Ethics

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความลงในวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

  จริยธรรมของผู้เขียนบทความ

 1. ต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. กรณีที่เป็นบทความวิจัย ต้องรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 3. ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความใดๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้งต้องทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
 4. ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในวารสาร
 5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 6. ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

The Ethics of Authors 

 1. Must not copy other people's work and must certify that the submitted work is new and has never been published anywhere.
 2. Must report the results of the research without distorting the information or giving false information.
 3. Must reference the work of others if any messages are brought to use in their work as well as reference documents at the end of the article.
 4. Must write the research article correctly in the format specified in the journal.
 5. Every author whose name appears in the article must be an active participant in the research.
 6. Must specify sources of funding for research and conflicts of interest (if any).

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ

 1. กลั่นกรองและพิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับผิดชอบ
 2. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ในทุกกรณี
 3. ต้องคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดยพิจารณาจากความชัดเจนและความสอดคล้องของเนื้อหาและนโยบายของวารสารฯ เป็นสำคัญ
 4. ต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาแล้ว
 5. ต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความโดยใช้เหตุผลและความรู้สึกส่วนตัว
 6. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมินและกองบรรณาธิการ
 7. ต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นในบทความอย่างจริงจังโดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้และเป็นที่ ยอมรับในแวดวงวิชาการ หากตรวจพบ จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนหลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง

Editorial ethics 

 1. Screen and consider the quality of the article to be published in the journal.
 2. Must not disclose the information of the author and appraiser to other persons in all cases.
 3. Must select an article to be published after going through the article evaluation process, considering from the clarity and consistency of the content and complying with the policy of the journal.
 4. May not publish articles previously published elsewhere.
 5. Must not reject the publication of articles based on personal reasoning.
 6. Must not have conflicts of interest with the author appraisers and editors.
 7. There must be a rigorous review of the plagiarism of other articles in a reliable and well-written program accepted by academic circles, if detected, must stop the evaluation process and contact the main author immediately for clarification.

 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการ และผู้ประเมินตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้เขียน เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ  หรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้  ผู้ประเมินบทความควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญด้านเนื้อหาในบทความ คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้มข้นของผลงาน
 4. หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย

Ethics of Reviewers

 1. Reviewers must keep confidentiality and not disclose some or all of the content of the article to other parties unrelated during the period of the article evaluation.
 2. After receiving the article from the editorial team if reviewers realize that they may have conflicts of interest with authors, such as being project participants or there are other reasons for not being able to provide independent suggestions, the reviewers should refuse to evaluate the article.
 3. Reviewers should evaluate the article in the field of expertise by considering the importance of article content, the quality of data analysis and work concentration.
 4. If there is any part of the article that is similar or duplicate with other works, reviewers must notify editors.