กำหนดการเผยแพร่วารสาร

2018-07-31

เผยแพร่ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0133) ปีละ 3 ฉบับ

       ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)   ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)   และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)  

 Published simultaneously in the form of electronic journals (ISSN 2630-0133) 3 issues yearly.

        Issue 1 (January-April),  issue 2 (May-August) and issue 3 (September-December).