กำหนดการเผยแพร่วารสาร

2018-07-31

เผยแพร่พร้อมกันทั้งในรูปของวารสารตีพิมพ์ (ISSN 2586-9647) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2630-0133) ปีละ 3 ฉบับ

       ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)   ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)   และ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)  

 Published simultaneously in the form of printed journals (ISSN 2586-9647) and electronic journals (ISSN 2630-0133) 3 issues a year.

        Issue 1 (January-April),  issue 2 (May-August) and issue 3 (September-December).