การนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติในโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง (Process of Implementing 15-year Free Education Policy at Ban Klong Nam Daeng School)

  • Nittaya Wansawang

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติในโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จำนวน  10 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติในโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง   ผลการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ นโยบายเรียนฟรี 15 ปีเป็นนโยบายที่ดีมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้ง่าย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และช่วยให้เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น  นโยบายมีความสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปีไปปฏิบัติ พบว่า มีปัญหา 7 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านงบประมาณ 2) ปัญหาด้านบุคลากร 3) ปัญหาด้านข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ปัญหาด้านการสื่อสาร 5) ปัญหาด้านระยะเวลา 6) ปัญหาด้านการติดตามใบเสร็จรับเงิน และ 7) ปัญหาด้านความเพียงพอ   


Abstract


            This research aims to study the process of implementing 15-year free education policy at Ban Klong Nam Daeng School, Nong Rai District, Pluak Daeng District, Rayong Province. Also, it tried to expose the problems and obstacles that are concerned. Documentary and field research were employed and data collected by structured interview. The samples were executive officers, academic officers, supervisors, heads of government agencies, local government organizations, director of the school, teachers and educational personnel who involved in the implementation of 15-year free education policy in Baan Klong Nam Daeng school.  The findings of the research are as followed: the 15-year free policy is perceived as a good policy that was practical and could easily be implemented. It helps to alleviate the burden on parents, poor students, and low income families and also help disadvantaged children or/and migrant workers’ children living in the community  accessed  to education. The policy is consistent with the role and authority of the local government in promoting education, religion and culture. The problems and obstacles to the implementation of the 15-year free education policy were as follows: 1) budget problem 2) personnel problem 3) problem of constraints of the local government organization 4) problem of communication 5) problem of time span 6) problems with tracking receipts and 7) problems with adequacy.

Published
Dec 14, 2018
How to Cite
WANSAWANG, Nittaya. การนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติในโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง (Process of Implementing 15-year Free Education Policy at Ban Klong Nam Daeng School). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 18-46, dec. 2018. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/114>. Date accessed: 28 oct. 2020.