การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (New Public Sector Personnel Development of the Department of Industrial Works)

  • Purada Saiyuenyong

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนำแนวคิดมาปรับใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี 6 ประเด็น คือ 1. เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร      2. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง 3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับทุกฝ่าย 4. เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทำอย่างเหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย 5. เป็นกิจกรรมที่จะต้องประเมินผลบ่อย ๆ และ 6. เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม  2) การนำแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ การดำเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การพร้อมทั้งดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ได้แก่  1. การวางแผนกระบวนการพัฒนาบุคลากร 2. การจัดการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร และการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การ 3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เข้ารับการพัฒนา เนื่องจากบุคลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเป็นปัจจัยสำคัญในการบูรณาการ 4. การทำรายงานการประเมินผลและติดตามผล 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การบริหารจัดการด้านงบประมาณเนื่องจากการจำกัดเรื่องงบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ และ 7. การประสานงานจากทุกฝ่ายในองค์การที่เกี่ยวข้อง 3) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม มี 6 ประเด็นคือ 1. ปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปัญหาด้านการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. ปัญหาด้านบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 4.ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 5. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ 6. ปัญหาด้านวิทยากร  4) แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 7 ประเด็นคือ 1. ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร 5. ด้านการประสานงาน 6. ด้านบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา และ 7. ด้านการจัดการองค์การ


 Abstract


            This research aims to study the concept of new public personnel development of the Department of Industrial Works, implementation of the concept, problems and obstacles in personnel development and how to solve the problem, obstacle and  development of new public personnel of the Department of Industrial Works. The research employed both documentary and field research. In the field of research, data collected from 11 key informants by using structured interview technique. The research findings were as follows: 1) The concept of new public personnel development in the Department of Industrial Works has 6 issues: 1. It is a valuable activity for personnel. 2. It is a continuous activity. 3. The activity is to be undertaken by all parties involved. 4. It is the activity that must be performed appropriately during the time period. 5. It is an activity that needs to be evaluated frequently and 6. It is a learning activity and a participatory activity. 2) The concept of new public personnel development to be applied in the Department of Industrial Works, as human resource development is central to the development of human resource management, therefore, is important for organizational development. Personnel actions are considered to be the most valuable resource of the organization to be able to accomplish the objectives of the organization and to maintain and develop the human resources of the organization with good quality of life are as followed:  1. Personnel planning   2. Organizational change management and the organization's strategy  3. Management of those personnel for they are the center of development and is an important factor in integrating 4. Reporting, evaluation and follow-up 5. Human resource management. 6. Budget management due to limited budget and 7. Coordination from all parties in relevant organizations. 3) Problems and obstacles in the development of new public personnel of the Department of Industrial Works consisted of six issues:  1. Time and cost                          2. Administrative and related supervisors  3. Personnel to be developed. 4. Problem of place and equipment used in personnel development              5. Problem of staff in operation and   6. Problem of lecturer  4) Problem solving approach, obstacle and improvement of the new public personnel development of the Department of Industrial Works are divided into 7 aspects as follows: 1. Personnel management of the organization 2. Budget  3. Personnel staff.  4. Human resources development  5. Human resources coordination 6. Personnel to be developed and  7. Organization management.

Published
Dec 14, 2018
How to Cite
SAIYUENYONG, Purada. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (New Public Sector Personnel Development of the Department of Industrial Works). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 67-95, dec. 2018. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/117>. Date accessed: 28 oct. 2020.