การให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบล (Public services of Community Justice Centres in Sub-district level)

  • Tamarin Beatar

Abstract

บทคัดย่อ


            ผู้วิจัยเลือกศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกรณีศึกษาในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีวิจัยสองวิธีผสมผสานกัน ได้แก่ วิธีวิจัยเอกสารและวิธีวิจัยสนาม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคู ซึ่งให้บริการในเรื่องต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนด้านกระบวนการยุติธรรม ประสานงานกับส่วนราชการอื่น และการให้ความช่วยเหลือดูแลบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม เป็นต้น ในกรณีที่ประชาชนเข้ามาติดต่อใช้บริการที่ศูนย์ยุติธรรม ฯ หากเป็นเรื่องที่ทางศูนย์ยุติธรรม ฯ สามารถดำเนินการเองได้ ก็จะดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด หากเป็นเรื่องที่ศูนย์ยุติธรรม ฯ ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ศูนย์ยุติธรรม ฯ ก็จะประสานงานต่อศูนย์ยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ศูนย์ยุติธรรม ฯ จะทำการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลต่อไป


Abstract


            The Community Justice Centre in Sakhu sub-district, Thalang district, Phuket province was selected as a case study for conducting this research using a combination of documentary and field research methods.The research found that people can ask for various services from the centre, such as legal counseling, receiving and handling grievances and complaints, mediation of disputes, solving the problems of justice, coordinate with other government agencies, helping people who have been damaged by crime, etc. In cases people come to request some services from the centre, if the centre can handle the issues itself, the centre will do it within the specified time. On the other hand, if the centre can not handle the issues by itself, the centre will coordinate with the Community Justice Centre in province level or other relevant government agencies to get the issues proceeded. At all stages of the operation, the data will be recorded by the centre for further monitoring and evaluation purposes.   

Published
Dec 14, 2018
How to Cite
BEATAR, Tamarin. การให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบล (Public services of Community Justice Centres in Sub-district level). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 119-146, dec. 2018. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/119>. Date accessed: 28 oct. 2020.