นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม (Road accident prevention and reduction policy of Ministry of Transport)

  • Jakapan Yakoo กระทรวงคมนาคม

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัว การกำหนดและการตัดสินนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ
และปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆของกระทรวงคมนาคม โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม มีการก่อตัวจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีความรุนแรงของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีการเดินทางทางถนนมากเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการเรียกร้องและสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคมในฐานะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับถนน ยานพาหนะ และคนขับ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ทำให้กระทรวงคมนาคมตัดสินใจกำหนดนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีทั้งมาตรการทั่วไป และมาตรการเข้มข้นเป็นกรณีพิเศษในบางเส้นทาง อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดจากสมรรถนะขององค์การ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะโครงสร้างกลไกการปฏิบัติ การยอมรับของประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป


Abstract


            This research aims to study the formation, formulation and making of road accident prevention and reduction policy. And also problems and obstacles in the implementation of the policy to prevent and reduce road accidents during the festival of the Ministry of Transport will be taken into consideration. The research employed both documentary and field research. In the field of research, data were collected by structured interview from 15 key informants. The research found that the formation of road accident prevention and reduction policy of Ministry of Transport were from a large number of serious road accidents in Thailand, especially in the New Year and Songkran Festival, which are especially on the road. The Ministry of Transport, as responsible for road, vehicles and drivers, especially public buses, has to set policies and guidelines for the prevention and reduction of road accidents during the festival. Several general measures and special measures on some routes were setup. However, the implementation is still limited by the performance of the organization, attitude of officers, implementation structure, public acceptance and law enforcement. To overcome these obstacles, the Ministry of Transport has to develop further measures.

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
YAKOO, Jakapan. นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม (Road accident prevention and reduction policy of Ministry of Transport). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 1-33, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/124>. Date accessed: 20 aug. 2019.