การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้าภายใน (Human resource management to support Thailand 4.0: A case study of the Department of Internal Trade)

  • Supatra Munudom กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของกรมการค้าภายใน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของกรมการค้าภายใน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเจากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 11 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของกรมการค้าภายใน คือ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ      มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน การให้บริการที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณภาพ และบุคลากร      มีความเป็นมืออาชีพ 2) ปัญหาและอุปสรรค มีการโอนย้ายบุคลากรข้ามหน่วยงานค่อนข้างสูง ทำให้ขาดแคลนกำลังคนคุณภาพ บุคลากรขาดทักษะที่หลากหลาย 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ควรมีการวางแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนภายในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ


Abstract


            The purpose of this research is to study the human resource management approach for Thailand 4.0 of Department of Internal Trade, problems and obstacles in human resource management and their solutions by employing both documentary research and field research. In the field research, interviews were conducted by structured interviews from 11 key informants. The findings were as follows: 1) The HRM approach to Thailand 4.0 of the Department of Internal Trade was focused on human resources management and conducted its acitvity on good governance basis. In addition, innovative technologies are used in the work process. It provides services that are up-to-date with the changing situation, quality and professional personnel. 2) The problems and obstacles are the highly rate of transference of personnel across departments and the lack of quality manpower. 3) Problems can be solved by creating plan to build a career path, initiating quality development to improve the skills, competencies and improving manpower management within each unit to meet the mission.

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
MUNUDOM, Supatra. การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้าภายใน (Human resource management to support Thailand 4.0: A case study of the Department of Internal Trade). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 34-61, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/125>. Date accessed: 20 aug. 2019.