ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ (Effectiveness of the Family Medicine Center’s Medical Services)

  • ์Nattamon Chuwiwat

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการให้การบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการให้การบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการให้การบริการทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการให้การบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านการให้การบริการทางการแพทย์อย่างก้าวหน้าและมีคุณภาพของคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ  และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ โดยใช้การวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ของคลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการเกิดจากความสามารถในการให้บริการในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ และมีการดำเนินการอย่างเสมอภาค รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ก้าวหน้า และทันสมัย อีกทั้งยังคำนึงถึงความต้องการอื่นๆอีกที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ โดยเป้าหมายหลักคือ ตอบสนองต่อประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนและประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด


Abstract


            This research aims to study the effectiveness of the Family Medicine Center’s medical services based on equality, promptness and timely, appropriateness, continuity, progressiveness and quality of the family medicine clinics. Moreover, the problems and obstacles that affect the effectiveness of medical services are taken into consideration. Also, the study employed both documentary and field research as tools to meet the objectives. Data were collected by structured interviews from 15 key informants. The results showed that the effectiveness of the medical services of the Family Medicine Center was at the highest efficiency. It provided the services of what most people want. The operation was done with fast and efficient maneuver. Services operated by the center were adequate, continuing, progressive and also up-to-date. Moreover, it also concerned about services to meet the needs beyond public expectation. The main goal was to serve most people in the community, which everyone gets the most out of it.

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
CHUWIWAT, ์Nattamon. ประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ (Effectiveness of the Family Medicine Center’s Medical Services). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 225-257, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/126>. Date accessed: 20 aug. 2019.