การให้บริการของศูนย์กีฬามิตรไมตรี กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (Service of the Mitmitri Sports Center, Sports Division, Bureau of Culture, Sports and Tourism, Bangkok Metropolitan )

  • Teerachai Boonsri

Abstract

บทคัดย่อ                                               


            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการของศูนย์กีฬามิตรไมตรี กองการกีฬา สังกัดสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการและแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ ใช้วิธีวิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการให้บริการ เน้นการให้บริการอย่างเสมอภาค มีการวางแผนการปฏิบัติงาน วิธีการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารข้อมูลให้ผู้ที่สนใจรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ พบว่ามีปัญหา 3 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2) ด้านทรัพยากร 3) ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานควรลดขั้นตอนและระยะเวลา 2) หาวิธีการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น สอบถามความต้องการของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ และวางแผนการทำงานร่วมกัน 3) จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน 4) สร้างตัวชี้วัด สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การ พัฒนาการให้บริการแบบบูรณาการ 5) ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการ


Abstract


            The purpose of this research was to study the service model of the Sports Center, Bureau of Culture, Sports and Tourism, Bangkok Metropolitan. Problems and obstacles in providing services and guidelines for development of services were taken into account. Using both documentary research and field research as tools, collecting data by structured interviews from 10 key informants. The findings were as follow: service model of the Center focus on providing services equally, having an operational plan concentration on serving the people’s needs. To make it convenient and fast, officials were available to advise them. There are various service channels for the people to access. News and information were widely delivered for interested parties. It also found that there were three problems and obstacles in providing services: 1) process and procedure in operation 2) resources and 3) discontinuity in operation. As for the suggestion resulting from the research, it was found that 1) the process of operation should reduce the steps and time, 2) find ways to provide more diverse services, look for feedback from people through various channels, and work on collaborative planning, 3) providing modern equipments, develop knowledge and understanding for personnel within the department, 4) create indicators, values ​​and culture in the organization, develop integrated services, and 5) give priority to working personnel, exchange experiences, problems and obstacles to achieve service goals.


 

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
BOONSRI, Teerachai. การให้บริการของศูนย์กีฬามิตรไมตรี กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (Service of the Mitmitri Sports Center, Sports Division, Bureau of Culture, Sports and Tourism, Bangkok Metropolitan ). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 62-93, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/129>. Date accessed: 20 aug. 2019.