การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน: กรณีศึกษา ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร (Evaluation of Performance for Promotion to Salary: A Case Study of Administrative Office in Chumphon Province)

  • Sasithorn Suwannapong

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ 1.วิจัยเอกสารและ 2.วิจัยสนามโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. โดยผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะราย ปัญหา อุปสรรคในการประเมินฯพบว่า การใช้ประโยชน์จากผลของการประเมินเป็นไปเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว รวมถึงยังไม่มีมาตรฐานกลางเป็นหลักในการพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับและผู้ถูกประเมินขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง   ในวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่า ควรนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนางานในด้านอื่นๆด้วย อีกทั้งควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงคุณค่า คุณประโยชน์ หลักการ เทคนิค กฎเกณฑ์ และการให้ค่าน้ำหนักการประเมิน รวมถึงการสร้างสิ่งทดแทนอื่นนอกเหนือจากขั้นเงินเดือน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้


Abstract


            This research "Evaluation of the performance of duties for promotion of salary of the Chumphon Provincial Administration Office" employed 2 methods in conducting the research: documentary  and field research. A structured interview was used as a tool for data collection from 10 people selected by purposive sampling. The objective is to study the evaluation of performance for promotion of salary, problems, obstacles and solutions. The research found that The process of evaluating the performance of the salary increase was operated according to the rules and procedures set out in the CSC, rules by the supervisor to consider and approve the results of the assessment to be specific information. Problems and obstacles in the assessment found the results of the assessment is only for considering salary promotion. There were no central standard as a basis for consideration and acceptance, and the lack of correct understanding in the objective of evaluating performance among office members. The results of the performance evaluation should be used to develop the potential of the person and develop the work in other areas, as well. It should also be explained to understand the details of the performance appraisal to know the value, benefits, principles, techniques, rules and values ​​for evaluating weight, including creating substitutes other than salary .

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
SUWANNAPONG, Sasithorn. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน: กรณีศึกษา ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร (Evaluation of Performance for Promotion to Salary: A Case Study of Administrative Office in Chumphon Province). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 164-193, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/131>. Date accessed: 20 aug. 2019.