สมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 (Competency to work according to the administrative policy of the Fire Brigade Division 3)

  • Supannee Kudsarn

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้าราชการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 จำนวน 209 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ในภาพรวม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสมรรถนะสูงมากที่สุดสามลำดับแรก ได้แก่ ด้านการประสานงาน ด้านการบริหารจัดการ และด้านวัฒนธรรมในองค์กร นอกจากนี้ ยังพบว่า ข้าราชการที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ไม่แตกต่างกัน และพบว่าปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานคือ มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจ


Abstract :


The main purpose of this research was to study the competency to work according to the administrative policy of the Fire Brigade Division 3, Fire and Rescue Department, Bangkok Metropolitan Administration. The questionnaire was employed as a tool in data collection from a sample of 209 civil servants of the Fire Brigade Division 3. The research found that the overall competency of the Fire Brigade Division 3 was very high. When considering the competency of each aspect of the Fire Brigade Division 3, it was found that the top three aspects of very high level of competency were coordination, management and culture in the organization. In addition, it was found that civil servants with different personal status had no different opinion about the competency to work according to the administrative policy of the Fire Brigade Division 3. Also found that the difficulty in working was that there were not enough personnel for the mission.

Published
Apr 15, 2019
How to Cite
KUDSARN, Supannee. สมรรถนะการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 (Competency to work according to the administrative policy of the Fire Brigade Division 3). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 194-224, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/133>. Date accessed: 20 aug. 2019.