องค์การ ปี 2019 (Organization in the year 2019)

  • Viroj Korsakul

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจว่าองค์การมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างไร ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การทำธุรกิจไร้พรมแดน และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก องค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโต องค์การปี 2019 จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความยืดหยุ่น เป็นองค์การแนวราบ สายบังคับชาสั้น ผู้บริหารระดับกลางและระดับดับต้นจะต้องลดลง รวมทั้งบุคลากรฝ่ายอำนวยการและฝ่ายสนับสนุนก็ต้องลดลงด้วย เป็นองค์การขนาดเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คำนึงถึงผู้รับบริการ การปฏิบัติงานต้องสร้างความสัมพันธ์ทางข้างและเครือข่าย การให้บริการต้องทำได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกประเภท เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน


Abstract


This article aims to explore how the new organizations adapt themselves to new circumstances. During the past 1-2 decades, various situations in the world society have changed rapidly and continuously. Because of globalization, information technology revolution, doing business without frontier, and the volatility of the globalization economy, organizations as parts of society must therefore adapt to survive and sustain growth. The organizations in the year of 2019 have to be changed, creative, flexible and developed. They should be horizontal organizations with short command line. Middle and lower level managers will be decreased, including administrators and support personnel. Downsizing organization leads to reducing campaign costs, initiating team work and personnel involvement in decision making for the benefit of service recipients. The operation must create a side-and network relationship. The service must be available at anywhere, anytime and in all categories to enhance the competitiveness of the organization.

Published
Apr 9, 2019
How to Cite
KORSAKUL, Viroj. องค์การ ปี 2019 (Organization in the year 2019). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 258-273, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/141>. Date accessed: 20 aug. 2019.