องค์การ ปี 2019 (Organization in the year 2019)

  • Viroj Korsakul

Abstract

บทคัดย่อ


ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การทำธุรกิจไร้พรมแดน และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก องค์การซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโต องค์การปี 2019 จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัว ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความยืดหยุ่น เป็นองค์การแนวราบ สายบังคับชาสั้น ผู้บริหารระดับกลางและระดับดับต้นจะต้องลดลง รวมทั้งบุคลากรฝ่ายอำนวยการและฝ่ายสนับสนุนก็ต้องลดลงด้วย เป็นองค์การขนาดเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คำนึงถึงผู้รับบริการ การปฏิบัติงานต้องสร้างความสัมพันธ์ทางข้างและเครือข่าย การให้บริการต้องทำได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกประเภท เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน


Abstract


      During the past 1-2 decades various situations in the world society has changed rapidly and continuously. Because of the aftermath of globalization, information technology revolution, Doing business without order, and the volatility of the globalization economy, oganization is part of society. Therefore must to survival and growth. The 2019 organization has to be changed, creativity, flexible, not stagnant is a horizontal organization, short command line, middle and lower management level  will decrease. Including  administer personnel and support personnel  will also decrease , reduce campaign costs, team work, personnel involved in decision making, considering the service recipients. The operation must a side-and network relationship. The service must be available at all time and in categories.  For the organization to be able to compete.

Published
Apr 9, 2019
How to Cite
KORSAKUL, Viroj. องค์การ ปี 2019 (Organization in the year 2019). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 258-273, apr. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/141>. Date accessed: 20 apr. 2019.