แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของตลาดเกษตรกร (New public management concept of the farmers market)

  • Pornkamol Sirion

Abstract

บทคัดย่อ


        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของตลาดเกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี(2) เพื่อศึกษาการสร้างการบริการที่มี คุณภาพให้แก่ประชาชน การสนับสนุนให้ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาระบบด้านการพัฒนาบุคลากร ของตลาดเกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า มีการสร้างการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน ผู้บริโภคหรือ ประชาชนทั่วไปมีความคาดหวังหรือความต้องการการบริการของภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานสูง เช่นเดียวกับการในบริการในภาคเอกชน การให้บริการของตลาด ด้วยความรวดเร็ว เป็นมิตร มีการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจ สร้างความ ไว้วางใจในคุณภาพ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือรับบริการ เน้นการให้บริการสร้างความประทับให้กับลูกค้า/ประชาชน เกิดความพึง พอใจต่อคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ทั้งยังพบว่าการลดการควบคุมจาก ส่วนกลางเพื่อเพิ่มอิสระในการบริหารงานแต่สามารถติดต่อกันอย่างเป็นอิสระนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับตลาดเกษตรกรในการสร้างสรรค์คุณภาพในการให้บริการกับประชาชนอีกด้วย


 Abstract


      The objective of this research is to study the new public management of the farmers market in Muang District, Lopburi Province, the creation of quality services for the people, decentralization and increasing of administrative freedom. It also tempted to study the personnel development system, as well. By means of document research and field research, data were collected by structured interviews from 10 key informants. The findings are as followed: quality services were created for the benefit of the people or consumers who have expectations or needs for government services that are convenient, fast, with high standards such as single services in the private sector. The services of the market were fast and friendly. It paid close attention, created understanding, and built trust in quality of the services and products. Moreover, the market provided help or actions and focused on providing services for the benefit of consumers. Also it found that the reduction of central control to increase the freedom of management but can communicate independently should path an effective way to enhance the quality services of the market.

Published
Aug 21, 2019
How to Cite
SIRION, Pornkamol. แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของตลาดเกษตรกร (New public management concept of the farmers market). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 26-51, aug. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/144>. Date accessed: 31 mar. 2020.