การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน (Principles of Good Governance implemented by the Personnel of the Department of Lands)

  • Angsumarasm Impeng

Abstract

บทคัดย่อ


      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรกรมที่ดินต่อวิธีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรกรมที่ดิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติงานของบุคลากรกรมที่ดินทำให้บุคลากรมีความสุข มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ปัญหาและอุปสรรค คือบุคลากรมีทัศนคติแบบดั้งเดิม ไม่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนแนวทางแก้ไขควรเริ่มจากผู้บริหารที่ต้องให้ความสำคัญต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ควรมีการ อบรมให้ความรู้ เริ่มจากการพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรก่อน 


Abstract                                                                                                                                  


      The purpose of this research was to study the opinions of the Department of Lands personnel towards the implementation of good governance practices, problems and obstacles in the implementation of the principles of good governance and guidelines for solving problems and obstacles. It designed to study by means of document research and field research. In the field research, field data were collected through structured interviews of 10 key informants. The research found that methods of working according to the good governance principles of the personnel of the Department of Lands make personnel happy, moral, respectable, responsible and honest in the performance of duties. The problem is that personnel have a traditional attitude which don't adapt to changes. As for the solution, it should initiate from the executives who must give importance to the implementation of the principles Good governance. Training for knowledge with the mental development of personnel should be done.

Published
Dec 16, 2019
How to Cite
IMPENG, Angsumarasm. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมที่ดิน (Principles of Good Governance implemented by the Personnel of the Department of Lands). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 164-191, dec. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/153>. Date accessed: 22 jan. 2020.