คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. (Working life of Civil Servants in the Office of the Civil Service Commission)

  • Korrawan Chansaeng

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. ศึกษาปัจจัย    ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. และเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง   ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน   12 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานราชการส่วนใหญ่ในสำนักงาน ก.พ. เห็นว่ามีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ค่อนข้างพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานที่ได้รับ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีปลอดภัย บรรยากาศในการทำงานที่ดี  เพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือและทำงานร่วมกันได้อย่างดี มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมข้าราชการ ค่าตอบแทนก็เพียงพอกับการดำรงชีวิต ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นโยชน์ทำให้เกิดความภูมิใจในงานและองค์การ สำหรับด้านสวัสดิการและเรื่องความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. เห็นว่าน้อยเกินไปและไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร


 


Abstract


            The purpose of this research was to study the quality of working life of civil servants in the Office of the Civil Service Commission, factors affecting the quality of working life of civil service personnel in the Office of the Civil Service Commission, and guidelines to improve the quality of working life of civil servants in the OCSC. It employed document research and field research as tools. In the field of research, data were collected through structured interviews 12 key informants. The research found that most civil service personnel in the OCSC office deem that they have good working life quality. They satisfied with the quality of working life received, including a safe working environment, good working atmosphere, colleagues that help and work together quite well. They have equal opportunity to express their opinions and their compensation is sufficient for living. Moreover, they can develop themselves to increase knowledge and ability to work. There is a balance between work life and personal life. They can participate in beneficial activities resulting in pride in the work and organization. Concerning welfare, stability and career advancement, civil servants in the OCSC think that they are not well-paid and not as stable as it should be.

Published
Dec 19, 2019
How to Cite
CHANSAENG, Korrawan. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานราชการในสำนักงาน ก.พ. (Working life of Civil Servants in the Office of the Civil Service Commission). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 45-70, dec. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/154>. Date accessed: 31 mar. 2020.