ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Essential Skills for Human Resource Developer)

  • Wongpak Poopansri

Abstract

บทคัดย่อ


           บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดเรื่องทักษะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งขององค์การในการช่วยให้องค์การนั้นสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืนได้  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การ ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 1) ทักษะการพัฒนาตนเอง  2) ทักษะการวางแผนกำลังคน  3)ทักษะการสรรหาและคัดสรรบุคลากร  4)ทักษะการสร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  5) ทักษะการพัฒนาบุคลากร  6) ทักษะการบริหารจัดการผู้มีความรู้ มีความสามารถโดดเด่น 7) ทักษะการประเมินผลงาน และการให้รางวัล  8) ทักษะการวางแผนสืบทอด /ความก้าวหน้าทางอาชีพและ 9) ทักษะการดูแลแรงงานสัมพันธ์ /ความปลอดภัย  กล่าวได้ว่า ถ้านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ฝึกทักษะดังกล่าวเป็นประจำจนเกิดความเชี่ยวชาญ มีความสามารถและมีคุณภาพ ย่อมทำให้องค์การสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆได้ซึ่งย่อมส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์การและประเทศต่อไป


 


Abstract


Abstract


            The objective of this paper was to present essential skills for those human resource developers. For the sustainable development, human resource developers are very important personnel for the organization’s improvement in terms of competitive advantage. This is because the human resource developer possesses and utilizes both sciences and arts in managing works and personnel to improve the personnel’s quality of life in both the organization and the country as a whole. However, it is very necessary for the human resource developer to possesses the following essential skills: 1) self-development skill 2) human resource planning skill 3) recruitment, selection and introduction skills   4) personnel administration skill 5) training and development skill 6) talent management skill  7) performance and reward management skill  8) succession and career planning skill and  9) labour relation skill. In conclusion, if the human resource  developer frequently practices, then finally specializes in the abovementioned skills; the organization will have more competitive advantage than the others, which then leads to the prosperity and development of the country.

Published
Dec 16, 2019
How to Cite
POOPANSRI, Wongpak. ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Essential Skills for Human Resource Developer). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 217-233, dec. 2019. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/157>. Date accessed: 31 mar. 2020.