การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด (The Competency Development of Administration officer in Division of Human Resource Management, Office of the Attorney General)

  • Kewarin Tipayamongkolkul
  • Weena Puengwiwatnikul

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน  ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์การประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ ได้โดยการนำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่กำหนดสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) บริการที่ดี       (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (5) การทำงานเป็นทีม ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณงานที่มีจำนวนมาก ขาดการทำงานเป็นทีม และขาดการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือ การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากร ข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ (1) ควรมีการกำหนดและการวางแผนระบบงานสรรหาบุคลากรให้รองรับกับปริมาณงาน (2) ควรจัดให้มีฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และมีการติดตาม ประเมินผล


Abstract


The purposes of this research were studying the problems and solutions of the competency development of  Administrative Officer in Division of Human Resource Management, Office of the Attorney General. The research data were collected by documentary research and field research with the structured interviews from 10 key informants. The study found that human resource development is an important factor, to encourage personnel to work more efficiently will lead the organization to achieve its goals. By adopting the competency development guidelines of the Office of the Civil Service Commission which consist of: (1) Achievement Motivation (2) Service Mind (3) Expertise (4) Integrity (5) Teamwork, the research found that problems were caused most by the workload of each person, the lack of teamwork and development of operational knowledge. The solutions to the problems were: allocation of manpower, organizing activities to create unity within the department and development of knowledge for personnel. Research suggestions are as follows: (1) there should be planning for the recruitment system to support the workload and (2) there should be a training program to develop the work potential for personnel also giving priority of monitoring and evaluation.

Published
Mar 17, 2020
How to Cite
TIPAYAMONGKOLKUL, Kewarin; PUENGWIWATNIKUL, Weena. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด (The Competency Development of Administration officer in Division of Human Resource Management, Office of the Attorney General). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 104-125, mar. 2020. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/159>. Date accessed: 31 mar. 2020.