ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนกับความปลอดภัยสาธารณะ (Interests of capital groups and public safety)

  • Chalermpol Srihong Ramkhamhaeng University
  • Dej Unhajijangrak

Abstract

บทคัดย่อ


คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้แบนสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตร 3 สาร ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  ต่อมาหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ให้ยืดระยะเวลาการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ออกไปจากเดิมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนไกลโฟเซตให้ยกเลิกการแบน โดยเปลี่ยนเป็นใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่นั้น ทำให้เกิดประเด็นว่าระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มทุนกับความปลอดภัยสาธารณะ อะไรมีความสำคัญมากกว่ากันในการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะ


Abstract


            The ban on three hazardous chemicals used in agriculture, i.e. paraquat, glyphosate and chlorpyrifos, effective on December 1 , 2019, was approved on October 22, 2019 by the National Hazardous Substances Committee. About a month later, on November 27, 2019, the new National Hazardous Substances Committee agreed to postpone the ban on paraquat and chlorpyrifos until June 1 , 2020, and to lift the prohibition on glyphosate. For glyphosate, the committee re-adopted the previous resolution of May 23, 2018 to limit its use instead of banning it. The new committee’s resolution raises the issue that what is more important between the interests of capital groups and public safety when making public policy decisions.

Published
Mar 18, 2020
How to Cite
SRIHONG, Chalermpol; UNHAJIJANGRAK, Dej. ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนกับความปลอดภัยสาธารณะ (Interests of capital groups and public safety). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 198-218, mar. 2020. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/164>. Date accessed: 31 mar. 2020.