การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (Facilitation of Government permission requests)

  • Viroj Korsakul Journal editor

Abstract

บทคัดย่อ


            นับแต่มีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาต จากทางราชการ เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ เช่น กำหนดให้ผู้มีอำนาจต้องมีคู่มือไว้บริการประชาชน ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เป็นต้น และประกาศยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ที่ต้องการให้การบริการภาครัฐอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม เสมอภาค มีช่องทางการบริการสะดวก ทันสมัย มีกรอบเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น


 Abstract


            Since the Act of Facilitation Government permission request B.E.2558 has set  criteria, procedures and time for approval from government agencies. In order to provide quick and convenient public service without discrimination. Which requires the Bureaucratic Development Board to examine the steps and time limits for approval. That it is a suitable time according to the rules and procedures for good government administration or not, For example, requiring that the authority has to have a handbook to serve the people. The licensing authority to complete within the specified time etc. And announced a national strategy that focuses on improving the roles and mechanisms of government to support and facilitate operations. Which is in line with the new public service concept that requires government services based on justice, equitable, with modern, service channels are convenient, modern, with clear time frames for providing services. This is to make the government services more efficient, resulting in higher national competitiveness.

Published
Dec 23, 2020
How to Cite
KORSAKUL, Viroj. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (Facilitation of Government permission requests). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 202-219, dec. 2020. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/181>. Date accessed: 03 mar. 2021.