จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ: ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (Morality and Ethics of Police Officers: Attitudes of Ramkhamhaeng University Students)

  • Pฺornnatcha Buddhahun

Abstract

บทคัดย่อ


         การวิจัยเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ: ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 5 ปัจจัย คือ เพศ อายุ สถานภาพชั้นปี ภูมิลำเนาและสถานการณ์ทำงาน กับทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีทัศนะว่าตำรวจมีมาตรฐานจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.44)  และมีทัศนะว่าตำรวจมีมาตรฐานจรรยาบรรณอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.34)  ขณะเดียวกันพบว่า อายุ และภูมิลำเนามีความสัมพันธ์กับทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สถานภาพชั้นปีและสถานการณ์ทำงาน กับทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


 


Abstract


         The research entitled “Morality and Ethics of Police Officers: Attitudes of Ramkhamhaeng University Students” is a survey research with the objective of studying the attitudes of Ramkhamhaeng University students towards the morals and ethics of the police. Moreover, it tried to find the relationship between 5 personal factors which are gender, age, class status, domicile and work situation and the attitudes of Ramkhamhaeng University students towards police moral and ethics. By using a sample of 400 students, the research found that the students of Ramkhamhaeng University perceived that the police had the moral standards at a moderate level = 3.44 and the ethical standards at a moderate level = 3.34. At the same time, it was found that the age and domicile had a relationship with the attitudes of Ramkhamhaeng University students toward the ethics and morality of the police with statistical significance of .05. Otherwise, it found no relationship between gender, class status, work situation and the attitudes of Ramkhamhaeng University students.  

Published
Dec 25, 2020
How to Cite
BUDDHAHUN, Pฺornnatcha. จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ: ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (Morality and Ethics of Police Officers: Attitudes of Ramkhamhaeng University Students). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 21-44, dec. 2020. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/183>. Date accessed: 03 mar. 2021.