ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค VUCA World (Leadership of Local Organization Administration in the VUCA World era)

  • Witthaya Jitnupong คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

Abstract

 บทคัดย่อ


 


            ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการพลิกผัน (VUCA World) ส่งผลให้เกิดการผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว (Volatility) ความไม่แน่นอนยากต่อการตัดสินใจ (Uncertainty) ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความซับซ้อน (Complexity) และยากจะคาดการณ์ผลของการเปลี่ยนแปลงได้ (Ambiguity) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ทำให้ผู้ตามมีความศรัทธาและไว้วางใจเพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจกับผู้นำ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติที่หลากหลาย ซึ่งต้องผสมกลมกลืนอยู่ในคนคนเดียวอย่างลงตัวทั้งทางทฤษฎี วิชาการ และประสบการณ์เพื่อนำพาผู้ตามและองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคม


Abstract 


            This present day represents the VUCA world; that is, a dramatic change (volatility), more difficult to anticipate events and make decision (uncertainty), more complex information in decision making (complexity) and more unpredictable to the effect of change (ambiguity) in the economic, social, political and technology, thereby resulting in that the local government is more adaptive with a readiness to deal with what may come. So, the administrators of the local government must have a clear and tangible vision and managerial achievement to convince the followers to cooperate with the leaders to achieve the goals set. It requires skills, knowledge, expertise, and attitudes diversely and integrated into an individual in a balanced manner both theoretically and academically, as well as experiences to lead the followers and organizations to the ultimate goals beneficially to the public and society.

Published
Dec 21, 2020
How to Cite
JITNUPONG, Witthaya. ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค VUCA World (Leadership of Local Organization Administration in the VUCA World era). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 220-237, dec. 2020. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/196>. Date accessed: 03 mar. 2021.