นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย (The Government policy in the prevention of brand piracy in Thailand)

  • Supitcha Tantithanakorn Ph.D Program in Politics, Ramkhamhaeng University

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและนโยบายของภาครัฐในการการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทยและวิเคราะห์นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบันตลอดจนศึกษา แนวนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการดำเนินการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 32 คน แบบเจาะจง ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 


          ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าแบรนด์เนมของประเทศไทยทำให้จำนวนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีจำนวนมากจนควบคุมไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการพัฒนาระบบการผลิตของธุรกิจละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการการป้องกันและปราบปรามในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งมาตรการระดับนโยบาย ด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้น ควรมีการศึกษานโยบายภาครัฐรวมถึงมาตรการในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนมของต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 


Abstract


     This research aimed to study about the causes and government policy for solving the problems of luxury brand piracy in Thailand. The objective of this study were 1) to study the cause of brand piracy within and outside the Thailand. 2) to analyze the solution problem policy of brand piracy. This research was the qualitative research by using the documentary research technique and collecting data by in-depth interview 32 key informants: people, government officers, affected entrepreneurs and experts. The instruments used were semi-structured interviews.


     The results revealed that the problems of brands piracy in Thailand were the quantity of pirated products is out of control, because of the development of the production system of pirated businesses. Prevention and suppression measures in Thailand were not yet controllable, both policy level measures Law and practice of relevant government officials, as well as consumer product demand problems. Therefore, there should be a study of government policies, including measures to prevent piracy for brand products of foreign countries, to guide the development of effective prevention of brand piracy in Thailand.

Published
Aug 12, 2021
How to Cite
TANTITHANAKORN, Supitcha. นโยบายภาครัฐในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทย (The Government policy in the prevention of brand piracy in Thailand). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-35, aug. 2021. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/227>. Date accessed: 27 nov. 2021.