การวิจัยเชิงปริมาณกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Quantitative research in political science and public administration)

  • Wirayut Phonphotthanamat Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

Abstract

บทคัดย่อ


          บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยนำเสนอความหมาย ลักษณะสำคัญ และวิวัฒนาการการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน สุดท้ายบทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าการวิจัยเชิงปริมาณจะเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการเข้าถึงความรู้ความจริงทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แต่มิได้หมายความว่าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเหนือกว่าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง นักวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์พึงเลือกวิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับปรากฏการณ์ที่กำลังศึกษาได้มากที่สุด


Abstract


          The main aim of this paper is to point out the importance of quantitative research in political science and public administration. Definitions, major characteristics, and the evolution of quantitative research in political science and public administration from past to present are provided. Even though the use of quantitative methods is essential in research studies, it does not mean that quantitative research methods are superior to qualitative research methods as both have their own advantages and disadvantages. Hence, researchers ought to choose any methods that are the most suitable for the research phenomenon in the current study.

Published
Aug 12, 2021
How to Cite
PHONPHOTTHANAMAT, Wirayut. การวิจัยเชิงปริมาณกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Quantitative research in political science and public administration). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 239-269, aug. 2021. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/230>. Date accessed: 27 nov. 2021.