การประเมินหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต (The curriculum evaluation according to the needs of Masters graduates’ employers)

ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( A case study of the Master of Public Administration Program, Ramkhamhaeng University)

  • Viroj - Korsakul Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng university
  • Chalida Sornmanee Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng university
  • Boonyakiat Karavekphan Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng university
  • Chalermpol Srihong Independent scholar
  • Dej Unhajirangrak Independent scholar

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าผู้ใช้มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องการมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติด้านใด ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ใช้วิธีการวิจัยสามวิธีคือการวิจัยสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิจัยสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการวิจัยเอกสาร พบว่า 1) ผู้ใช้มหาบัณฑิตต้องการมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนวิชาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรปัจจุบัน 2) ผู้ใช้มหาบัณฑิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง 3) ผู้ใช้มหาบัณฑิตเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้เพิ่มทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มวิถีใหม่ในอนาคต การปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกที่ดี และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตกับกรอบมาตรฐานฯ จำแนกรายด้านในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง


Abstract


This research is about evaluating the employers’ satisfaction and needs toward the graduates of the Master of Public Administration program, Ramkhamhaeng University with three objectives: firstly, to identify  knowledge, skills and qualifications that the employers need from the graduates of the Master of Public Administration program; secondly, to explore employers’ satisfaction with the learning standards for each area; and thirdly, to prescribe guidelines for the curriculum development in line with the employers’ needs. Three research methods i.e.; field research, survey research, and documentary research, are conducted using semi-structured interviews and standardized questionnaires as data collection tools. The research findings are as follow; 1) the employers’ needs regarding the knowledge, skills and qualifications of the MPA graduates are consistent with subjects of the existing MPA program; 2) the employers are strongly satisfied with the learning standards for each area; 3) the employers gave some helpful suggestions on the curriculum development by adding certain qualifications needed to the MPA students, such as enhancing skills and understanding of digital technology, increasing skills to analyze and forecast future trends, cultivating and building a good awareness and far-reaching vision, etc. In conclusion, the employers are strongly satisfied with the overall learning standards framework.

Published
Aug 12, 2021
How to Cite
KORSAKUL, Viroj - et al. การประเมินหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต (The curriculum evaluation according to the needs of Masters graduates’ employers). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 81-113, aug. 2021. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/232>. Date accessed: 27 nov. 2021.