ความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Knowledge and satisfaction of the participants in the telephone counseling training of the Catholic Association of Thailand)

  • Phitsaran Thamrongworakun Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
  • Anant Warisnaratorn The Catholic Association of Thailand

Abstract

บทคัดย่อ


               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนกับหลังการอบรม และศึกษาความพึงพอใจต่อการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมโปรแกรมอบรมจำนวน  38 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ แบบประเมินความรู้การให้คำปรึกษา ที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.0 มีค่าความเชื่อมั่น 0.765 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ มีค่า IOC       อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 มีความค่าเชื่อมั่น .932 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอ้างอิงคือ Wilcoxon Signed-Rank Test


              ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านองค์ความรู้กับด้านสถานที่และสื่อการเรียนรู้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Abstract


              The purpose of this research was to compare the knowledge of telephone counseling training pre-test and post-test. Study satisfaction with telephone counseling training. The sample group in the research was 38 individuals who were interested in the training program from purposive sampling according to the specified criteria. The research instrument used in this study was the telephone counseling training, Counseling Knowledge Assessment (the IOC score between 0.80 - 1.0, Reliability .765) and Telephone Counseling Training Program Satisfaction (the IOC score between 0.80-1.00, Reliability .932). The descriptive data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. And the reference statistic is the Wilcoxon Signed-Rank Test.


              The research finding:


  1. The trainees had more knowledge of telephone counseling after the training than before the training at .05 significant level.

  2. The trainees were satisfied overall at a high level of telephone counseling training program. When considering each aspect, it was found that satisfaction with lecturer was at the highest level. The satisfaction of knowledge and location and learning equipment was at a high level.

Published
Aug 12, 2021
How to Cite
THAMRONGWORAKUN, Phitsaran; WARISNARATORN, Anant. ความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Knowledge and satisfaction of the participants in the telephone counseling training of the Catholic Association of Thailand). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 60-80, aug. 2021. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/233>. Date accessed: 27 nov. 2021.