การเพิ่มขีดความสามารถของงานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ ทันสมัย ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (Increase capacity of proactive community relations work to create a modern, livable community in Amphawa, Samutsongkhram province)

  • Pimchana Sriboonyaponrat College of Politics and Government, Suan Sunandha Rajabhat University
  • Nitiphat Kittirakshakula Department of Criminal Records, The Royal Thai Police

Abstract

บทคัดย่อ


บทความวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถของงานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ ทันสมัย ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของงานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ทันสมัย ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตำรวจระดับบริหารของสถานีตำรวจภูธรอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและประชาชน ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายด้าน ได้แก่ จากการที่ทำ สนทนากลุ่ม ซึ่งมีลักษณะพิเศษเพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพจริงและลงมือปฏิบัติเอง การค้นหาข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อหาความแตกต่างโดยการตีความและการแปลความหมายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วนำมาวิเคราะห์โดยตีความหมาย แยกแยะเนื้อหา สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม


            ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์อย่างเต็มศักยภาพ และสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใข้ และยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน เพิ่มความเข้มในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจของตำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Abstract              


          The objectives of the research “Increase Capacity of Proactive Community Relations Work to Create a Modern, Livable Community in the Amphawa area, Samutsongkhram Province” are 1. to study the process of increasing capacity of proactive community relations work to create a modern, livable community in the Amphawa area, Samutsongkhram province 2. to study the application of modern technology as solutions to safety threats to people's lives and properties in the Amphawa area, Samutsongkhram province The sample group consists of chief police officers of Amphawa police station, Amphawa district, Samutsongkhram province, police officers, engaging in proactive community relations work of Amphawa police station, Amphawa district, Samutsongkhram province, executive administrators of relevant agencies regarding proactive community relations work of Amphawa police station, Amphawa district, Samutsongkhram province and the people in the Amphawa area, Samutsongkhram province. The researchers gather information in many aspects. A tailored focus group and documentary research is used to ensure the efficiency of the research and direct engagement of the researchers. Triangulation is applied to the examination and validation of accuracy. The data are analyzed during the descriptive data collection in order to seek out the differences through interpretation of the research’s objectives. The data from the interviews and the focus group are interpreted, distinguished and summarized.  


            The results indicate that supervisors should support to the best of their ability those who engage in community relations work by providing adequate backup forces, funding, materials, tools, appliances and vehicles as well as fuel for operations and strengthening the effort to seek cooperation from relevant locals and stakeholders in helping police officers carry out their operations more efficiently.

Published
Mar 23, 2022
How to Cite
SRIBOONYAPONRAT, Pimchana; KITTIRAKSHAKULA, Nitiphat. การเพิ่มขีดความสามารถของงานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ ทันสมัย ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (Increase capacity of proactive community relations work to create a modern, livable community in Amphawa, Samutsongkhram province). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 199-225, mar. 2022. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/271>. Date accessed: 01 july 2022.