ทัศนคติที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศ กระทรวงการคลัง (Attitudes affecting the effectiveness of information technology systems of Information Agencies in the Ministry of Finance)

  • Patcharine Tippayapalatikul Ph.D program, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศในกระทรวงการคลังทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 ตัวแปร คือ 1) คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง 2) ทักษะของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ระดับของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศในกระทรวงการคลัง จำนวน 120 คน การวิจัยนี้วิเคราะห์และประมวลผลโดยโมเดลสมการโครงสร้างตัวแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุด (PLS-SEM) ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง ระดับของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศในกระทรวงการคลัง อีกทั้งคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง ทักษะของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางอ้อมเชิงบวกกับประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศในกระทรวงการคลังผ่านระดับของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง ทักษะของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทักษะของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศในกระทรวงการคลัง


Abstract


The objective of this research is to study attitudes that affect to the effective of IT systems of information agencies in the Ministry of Finance both direct and indirect field by studying in 4 variable determinants as the followings: 1) Qualifications of top Management 2) Skills of users of IT systems   3) Level of technology assets 4) Level of use of IT systems. The samples are the 120 workers who use IT systems of information agencies in the Ministry of Finance. This research analyzes and evaluates with Partial Least Squares-Structural Equation Modeling(PLS-SEM).The results found that qualifications of top management, level of technology assets and level of use of IT systems involve positive relationship with effectiveness of IT Systems of information agencies in the Ministry of Finance as well as qualifications of top management, skills of users of IT systems and level of technology assets invole indirect positive relationship with effectiveness of IT systems of information agencies in the Ministry of Finance via level of use of IT systems.This results also shows that qualifications of top management, skills of users of IT systems and level of technology assets invole positive relationship to level of use of IT systems. And it is obviously presents that skills of users of IT systems have no relationship with effectiveness of IT systems of information agencies in the Ministry of Finance.

Published
Mar 9, 2022
How to Cite
TIPPAYAPALATIKUL, Patcharine. ทัศนคติที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านสารสนเทศ กระทรวงการคลัง (Attitudes affecting the effectiveness of information technology systems of Information Agencies in the Ministry of Finance). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 103-135, mar. 2022. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/274>. Date accessed: 06 june 2023.