การบริหารจัดการองค์การภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (The Organization management under the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019)

กรณีศึกษา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ( A case study of the Department of Women's Affairs and Family Development)

  • Piyathida Puvithayathorn Master of Public Administration Program
  • Natthapong Boonlue Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการบริหารจัดการองค์การ จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 247 กลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า (1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการบริหารจัดการองค์การ พบว่าบุคลากรที่มีเพศ สังกัดกอง/หน่วยขึ้นตรง และประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (2) ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การ โดยเรียงลำดับตามขนาดความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านวัฒนธรรมการทำงานในองค์การ ด้านนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทำนายการบริหารจัดการองค์การได้ร้อยละ 90.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Abstract


The objectives of this research were to study (1) the differences in influencing personal factors. on the organization's management under the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) of the Department of Women's Affairs and Family Institute (2) Factors influencing the organization's management from a sample group of personnel of the Department of Women's Affairs and Family Institute, 247 sample groups. The results of the study revealed that (1) a comparative analysis of individual factors affecting organizational management found that sex, directly affiliated with the division/unit and different working experiences have different influence on organization management at statistically significant at the 0.05 level (2) factors influencing the management of the organization, sorted in descending order of relationship size are change leadership, culture of working in the organization, policy/guidelines and information technology systems, respectively, with statistical significance at the 0.05 level. All 4 variables were able to predict organizational management at 90.8% with statistical significance at the 0.05 level

Published
Mar 23, 2022
How to Cite
PUVITHAYATHORN, Piyathida; BOONLUE, Natthapong. การบริหารจัดการองค์การภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (The Organization management under the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 281-305, mar. 2022. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/281>. Date accessed: 01 july 2022.