การบริหารจัดการแบบบูรณาการวิถีใหม่ของกรมการปกครองในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล ปี 2559-2563 (A new normal of integration management of DOPA in developing and promoting communities’ economy according to government policy 2016-2020)

  • Natthapong Boonlue

Abstract

บทคัดย่อ


      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา (1) แนวคิดและวิสัยทัศน์การบริหารแบบบูรณาการของกรมการปกครองผ่านบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของนายอำเภอ (2) ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจจากนักปกครองสู่นักบริหารการปกครอง และ (3) แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับพื้นที่อำเภอ โดยเฉพาะรูปแบบการนำสื่อสารสนเทศมาใช้ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ชุมชนหมู่บ้าน ภาคประชาสังคมและเครือข่าย ในกรอบการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตผู้บริหารกรมการปกครอง นายอำเภอและอดีตนายอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวคิดและวิสัยทัศน์ของกรมการปกครองในการบริหารจัดการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมาจากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยนโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมการปกครองมีความสัมพันธ์กับนายอำเภอในฐานะหัวหน้าหน่วยปกครองอำเภอซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบูรณาการในพื้นที่และการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน (2) ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทในฐานะหน่วยปกครองซึ่งให้ความสำคัญกับมิติความมั่นคง ได้นำมาสู่การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนหมู่บ้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน และ (3) การบูรณาการการทำงานของหน่วยปกครองอำเภอนั้น สื่อโซเชียลมีเดียได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความเข้าในกระบวนการดำเนินงาน


Abstract


          The research named a new normal of DOPA integration management in developing and promoting community economy during 2016-2020 government policy had its purposes as studying of (1) models and visions that brought roles, duties and process of responsibilities of chief districts officer in terms of regional leader executive, (2) environmental effects occur from changing of government to governance roles and mission, and (3) model of using mass media communication in practicing of regional integration management among inter-organizations and intra-organizations, also social communities, and all networks.


          The qualitative method used in the research for documentary and interviewing such as governors and ex-governors, ex-DOPA administrators, chief district officers, and ex-chief in Diamond Ring Program. The finding were; (1) DOPA concept and vision of integration management in developing and promoting community economy derived from National Policy, policy of Ministry of Interior, NESDB, National strategic plans, and Bureaucratic Reforms, DOPA policy and vision related influent on chief district officers in terms of chief of governance in the districts which could lead governance to the areas and could work hand in hand with Local Authorities. (2) Changing from government to governance that could keep social security in command and also keeping processes of administration of laws and regulations that could promote potential of communities economy and increasing of people revenue, and (3) Social mass media communications plays important role in changing both driving and resisting to change and for releasing and understanding in administration processes.

Published
Apr 10, 2022
How to Cite
BOONLUE, Natthapong. การบริหารจัดการแบบบูรณาการวิถีใหม่ของกรมการปกครองในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใต้นโยบายรัฐบาล ปี 2559-2563 (A new normal of integration management of DOPA in developing and promoting communities’ economy according to government policy 2016-2020). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 355-384, apr. 2022. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/284>. Date accessed: 01 july 2022.