ประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Performance effectiveness under the epidemic situation of Coronavirus Disease 2019)

กรณีศึกษา: สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ( A case study of Saphansong district, Bangkok Metropolitan Administration)

  • Hassayaphan Intasarho Master of Public Administration Program
  • Chalida Sornmanee Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

Abstract

บทคัดย่อ


           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการ ประสิทธิผล ตลอดจนอุปสรรคและปัญหา แนวทางแก้ไขอุปสรรคและปัญหา และแนวทางพัฒนา การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตสะพานสูง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือบุคลากรของสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 10 คน โดยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนามจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานโดยการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยการปฏิบัติงานที่บ้านได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสาร และการส่งมอบงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันต่อผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ส่งผลให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ อุปสรรคปัญหาเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสารที่อาจทำให้งานมีความล่าช้าไปบ้าง และบุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควรมีการประชุมหารือกำหนดนโยบายในการมอบหมายงานให้เป็นระบบ และชัดเจนมากขึ้น บวกกับพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างความคุ้นชินให้เป็นพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร


Abstract


   The objectives of this research are to study processes, methods, effectiveness, obstacles and problems, as well as solutions to obstacles and problems. It also tends to develop guidelines for performance of Saphansung District’s staffs during the epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19). The samples used in the research are  10 personnel of the Saphansung District Office. It was a qualitative research using document research methods and structured interview as means to collect data. The results of the study revealed that the processes and operating procedures were performed at the work unit by delaying the time of work.  Work from home has been utilized by a work agreement on the basis of communicating and delivering of work. Performance results are reported daily to the chief executive by using modern technology. As a result, operational effectiveness meets the objectives, goals and indicators set to be able to serve the public as usual. Obstacles, problems, and communication discrepancies that may cause some delays in the work and personnel were lacking of knowledge in using modern technology. There should be a meeting to discuss the policy in assigning tasks systematically and more clearly. Personnel development by training and seminars to increase knowledge and technology capabilities used in the operations and create familiarity into the working behavior of the personnel should be initiated.

Published
Mar 23, 2022
How to Cite
INTASARHO, Hassayaphan; SORNMANEE, Chalida. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Performance effectiveness under the epidemic situation of Coronavirus Disease 2019). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 226-250, mar. 2022. ISSN 2630-0133. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/article/view/286>. Date accessed: 01 july 2022.